info k prehliadke

termín už iba na želanie

(cena 5 €/ osoba, minimálne 4 osoby)

Covid - režim OTP

Ak je Bratislava 2. stupni ostražitosti, našej prehliadky sa, žiaľ, môžu zúčastniť len osoby v režime OTP. 

Toto prikazuje  Vyhláška ÚVZ SR 241/ 2021, § 3, písm. b.

Ďakujem za rešpektovanie a dodávam, že ja som zaočkovaná.

» Aktuálne COVID opatrenia pre Bratislavu  «

l

registrácia

Registrácia je povinná.

Môžete sa zaregistrovať vopred, alebo až na mieste.

Registrované údaje uchovám 2 týždne, v súlade s nariadením Úradu pre verejné zdravotníctvo.

poplatok

5 € / osoba nad 18 rokov
0 € / osoba do 18 rokov

platba

V hotovosti pred začiatkom prehliadky.

doklad

Z ekologických dôvodov vystavujem pri platbe pokladničný doklad na Vami nadiktovaný e-mail
Záujem o papierový doklad, prosím, oznámte pri platení.

w

otázky a odpovede

Pýtajte sa k téme všetko, čo vás k téme zaujíma. Ak nebudem vedieť, zistím to a odpoveď pošlem e-mailom zaregistrovaným príjmateľom.

fotenie

Počas prehliadky sa spolu odfotíme. S vašim súhlasom. Počas prehliadky bez upozornenia nefotíme. Ide mi len o to, aby sme proste na fotkách všetci dobre vyzerali.Fotky uverejním po prísnej cenzúre na tejto web stránke a na Facebook stránke Katarína Králiková.

c

obsah prehliadky

Palatín Pavol IV. Pálffy zamestnával obrovské množstvo remeselníkov.

Prácu mali počas rekonštrukcie hradu i na stavbe Pálffyho paláca. A tiež v jeho veľkej záhrade.

Počas prehliadky si však povieme aj o ľuďoch, ktorí mali povolanie iné ako remeselné.

Zorientujeme sa v rôznych úradníckych funkciách ako bol župan, palatín, miestodržiteľ,

predseda Uhorskej komory, kuriálny notár,

kapitán, krajinský sudca, mešťanosta, senátor a

ďalší kráľovskí, župní a mestskí úradníci.

Spoznáme príbehy remeselníkov, ktorých diela sa nám zachovali ešte zo 17. storočia v Prešporku.

Nevynecháme však ani rozprávanie o ženských remeslách, myslím tých počestných ženských, samozrejme.

zraz

Bratislavský hrad, pred Viedenskou bránou (viď foto)

stretávame sa medzi 16:45 a 17:00 hod.

Zámocká ul. č. 1 (BA), hrad, pri Viedenskej bráne /viď foto/

končíme o 18:30 hod.

Laurinská ul. (BA)

i

zdroje

Prehliadku som vytvorila štúdiom týchto zdrojov:

FEDERMAYER Frederik Juraj Rakovický (1657) – riaditeľ Uhorskej komory (archontologicko-biografický profil) [Online] // Historický ústav SAV. – 2013. – file:///C:/Users/katar/Downloads/document.pdf.

FUNDÁRKOVÁ Anna “Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy…” Narušenie harmónie a dobrého spolužitie v rode Pálffyovcov v 18. storočí [Periodikum] // Forum historiae. – 2012. – roč. 6, č. 1. – ISSN 1337-6861.

FUNDÁRKOVÁ Anna Barokový aristokrat [Kniha]. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, 2018. – s. 236. – ISBN 978-80-224-1694-8.

FUNDÁRKOVÁ Anna Spor palatína Pavla IV. Pálffyho s ostrihomským arcibiskupom Jurajom Lippayom – str. 45 [Online] // Historický časopis roč. 54, rok 2006, číslo 1. – 27. 07 2021. – http://www.historickycasopis.sk/pdf/Historicky_casopis_1_2006.pdf.

FUNDÁRKOVÁ Anna Zápas o prvenstvo? Rodinná politika a stratégia Pálffyovcov v prvej polovici 17. storočia – str. 81-91 [Online] // Forum historiae, roč. 4, rok 2021, č. 2. – 27. 7 2021. – http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/zapas-o-prvenstvo-rodinna-politika-strategia-palffyovcov-v-prvej-polovici-17-storocia.

HUPKO Daniel a OBUCHOVÁ Viera Pálffyovský seniorátny dom a plác Štefana Pálffyho v Bratislave. História a súvislosti – s. 79-116 [Časť knihy] // Zborník Múzea mesta Bratislavy / aut. knihy Hyross Peter. – Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2012.

HUPKO Daniel Záhorské múzeum / Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu [Online]. – 17. 3 2015. – 24. 7 2021. – https://www.zahorskemuzeum.sk/uhorsky-palatin-pavol-palfi-z-erdodu/.

Krajčírstvo [Online] // Ústredie ľudovej umeleckej výroby. – 28. 7 2021. – http://www.uluv.sk/product/krajcirstvo-1174/.

PÁLFFY Géza Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí [Online] // Forum historiae, roč. 4, rok 2021, č. 2. – 27. 7 2021. – https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/palffy1.pdf.

SEGEŠ Vladimír Remeslá a cechy v Prešporku [Kniha]. – Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2010.

Vyšivkárstvo [Online] // Ústredie ľudovej umeleckej výrovy . – 28. 7 2021. – http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/vysivkarstvo/.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie