pravidlá nás chránia pred nedorozumením

Všeobecné obchodné podmienky

Katarína Králiková – S

úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Zákazníkom.

Poskytovateľka služieb

meno: Mgr. Katarína Králiková
obchodné meno: Katarína Králiková – S
sídlo: Zochova 760/16, 811 03 Bratislava
IČO: 45386188
DIČ: 1044749156
číslo registrácie v Živnostenskom registri OÚ Bratislava: 110-193020
číslo účtu v M-bank: SK29 8360 5207 0042 0674 8514
mobil: 0915 546 132
e-mail: info@katarinakralikova.sk
web: www.katarinakralikova.sk

Zákazník

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objednala u Poskytovateľky služby a ktorej Poskytovateľka dohodnuté služby poskytne, alebo poskytla.

služby poskytovateľky

Služby sprievodkyne cestovného ruchu.

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
Administratívne služby.

w

spôsob objednávky

  • e-mailom na info@katarinakralikova.sk
  • telefonicky na čísle 0915546132
  • cez aplikácie Messanger, Viber, WhatsUp.
w

obsah objednávky

Údaje o Zákazníkovi, ktorým je fyzická osoba:

Priezvisko, meno, titul
E-mailová adresa
Mobilné číslo

Údaje o Zákazníkovi, ktorý je právnická osoba:

Názov a právna forma spoločnosti
Sídlo spoločnosti
IČO spoločnosti
Číslo účtu spoločnosti vo formáte IBAN
Priezvisko, Meno a titul kontaktnej osoby
E-mail kontaktnej osoby
Mobilné číslo kontaktnej osoby

Informácie o objednávanej službe:

typ prehliadky podľa ponuky na www.katarinakralikova.sk
dátum a čas prehliadky
časový rozsah prehliadky
miesto začiatku prehliadky
trasu prehliadky
miesto ukončenia prehliadky
minimálny a maximálny počet osôb
veková skupina účastníkov prehliadky (deti/ dospelí/ seniori/…)
špecifická požiadavka k téme prehliadky
špecifická požiadavka k obsahu prehliadky.

darčeková poukážka

Poskytovateľka môže vystaviť pre Zákazníka darčekovú poukážku, ak v žiadosti uvedie popis, termín a ďalšie špecifikácie dodania služieb.

záväznosť objednávky

Objednávka je záväzná
a)   ak obsahuje všetky náležitosti,
b)   ak ju potvrdí Poskytovateľka.

dodacie podmienky

Poskytovateľka sa zaväzuje dodať služby v mieste a v termíne určenom v objednávke.

V prípade, ak Poskytovateľka nebude schopná poskytnúť Zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so Zákazníkom zmenia termín dodania objednaných služieb.

V prípade, že Zákazník nebude mať záujem o objednané služby v inom termíne má právo odstúpiť od objednávky bez storno poplatkov.

Ak Zákazník odstúpi od objednávky z dôvodu uvedenom v bode 2 tohto článku a zároveň ak už uhradil Poskytovateľke zálohu, v tom prípade je Poskytovateľka povinná uhradenú sumu v plnej výške vrátiť do 48 hodín.

platobné podmienky

Ceny služieb, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľky www.katarinakralikova.sk alebo v iných ponukách, sú uvedené ako orientačné ceny a môžu podliehať ďalšej úprave.

Záväzná cena je dohodnutá v potvrdenej objednávke.

Poskytovateľka si vyhradzuje právo dohodnúť s konkrétnym Zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb.

Zákazník je povinný za služby Poskytovateľke riadne a včas zaplatiť.

Cena služieb je splatná v hotovosti okamžite po dodaní služieb Poskytovateľkou, do rúk Poskytovateľky na základe daňového dokladu, pokiaľ sa Zákazník s Poskytovateľkou nedohodnú inak.

Cena služieb v prípade bezhotovostnej platby je splatná v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre, a považuje sa za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná suma pripísaná na účet Poskytovateľky, uvedený vo faktúre, respektíve na účet oznámený Zákazníkovi Poskytovateľkou písomne.

Pokiaľ Zákazník nezaplatí cenu služieb alebo jej časť v termíne stanovenom faktúrou alebo týmito VOP, má Poskytovateľka právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Ak je Zákazník povinný v súlade s objednávkou pred dodaním služieb zaplatiť Poskytovateľke zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže Poskytovateľka, po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na úhradu, odstúpiť od objednávky.

Cena služieb je splatná v eurách.

storno podmienky

Objednávku môže Zákazník zrušiť kedykoľvek pred dohodnutým dňom dodania služieb a Poskytovateľka si nebude účtovať žiadne storno poplatky.

Ak Zákazník zruší objednávku v deň, kedy majú byť služby dodané, má Poskytovateľka právo účtovať si storno poplatok vo výške 50 % z ceny.

Ak bola platená záloha, alebo uhradená cena darčekovej poukážky, a Zákazník objednávku nezrušil, ale ani objednané služby v dohodnutom termíne nečerpal, celá ním uhradená záloha prepadá v prospech Poskytovateľky, ak sa účastníci nedohodnú inak.

výnimky z týchto podmienok

Právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Poskytovateľka a Zákazník si môžu v objednávke upraviť povinnosti a práva a odlišne od týchto VOP.

V prípade nejasností a rozporov platia podmienky dohodnuté ako posledné.

podmienky reklamácie

V prípade, že Zákazníkovi nie sú poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v objednávke, vzniká mu právo na kompenzáciu poskytovaných službieb.

Zákazník je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo u Poskytovateľky priamo na mieste poskytovania služieb.

Ak nedôjde k okamžitej náprave služieb, Zákazník má právo zaslať písomnú reklamáciu na adresu Poskytovateľky najneskôr 14 dní po dodaní služby.

Na všetky reklamácie je Poskytovateľka povinná odpovedať písomne do 14 dní od ich obdržania.

ukončennie objednávky

Objednávka sa považuje za ukončenú dňom, kedy sa vysporiadajú všetky práva, povinnosti a nároky oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

Poskytovateľka je oprávnená odstúpiť od objednávky, ak:
a) vznikli preukázateľné skutočnosti na strane Zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany Zákazníka,
b) nebola uhradená záloha ceny služieb ani v primeranej dodatočnej lehote,
c) Zákazník nedodrží podmienky uvedené v časti V. body 1., 2., 3. a 6 týchto VOP.

V prípade odstúpenia od objednávky nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie a pod.

ochrana osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, ktoré poskytol Zákazník Poskytovateľke písomne, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením online formulára na www.katarinakralikova.sk, sa Poskytovateľka zaväzuje spracúvať a uchovávať v záujme poskytnutia objednaných služieb sprievodkyne cestovného ruchu a na právnom základe plnenia zmluvného vzťahu.

Získané údaje sa Poskytovateľka zaväzuje využiť len na potreby dodania Zákazníkom požadovaných informácií a služieb, vystavenia platobného dokladu, vedenia účtovníctva, vybavenia prípadnej reklamácie, prípadne na plnenie iných povinností a na uplatnenie právnych nárokov Poskytovateľky, vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Poskytovateľka sa týmto zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Viac informácií o ochrane osobných údajov je na www.katarinakralikova.sk

platnosť a účinnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2023.

GDPR - ochrana osobných údajov