zraz

BA, Palackého ul./ Alej Márie Terézie – pred ZŠ Matky Alexie (viď foto)

Budova Základnej školy Matky Alexie na Palackého ul., pred ktorou sa nachádza Alej Márie Terézie

foto: Katarína Králiková

o prehliadke

Modré dámy a Veľká ozdoba Uhorska v Kempelenopolise

Prijmite pozvanie na 90 minútovú bezbariérovú prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o vzdelávaní v 18. storočí.

Dozviete sa, ako sa zo šľachtických študentiek stali Modré dámy, čím prispel do učebníc Samuel Mikovíni, čo najlepšie učili uršulínske učiteľky, ako reformoval Matej Bel evanjelické lýceum, kde sa vzdelávali budúci kňazi a kedy sa zrodila myšlienka zriadiť materské školy.

i

zdroje

BENEDIK Michal UMENIE BEZ RÚŠKA – 4. časť MODRE DÁMY / umel. BENEDIK Michal / produc. BENEDIK Michal. – Umenie bez rúška, 2020.

KUSENDOVÁ Dagmar Kartogfrafické diela Jána Mateja Korabinského [Online] // Kartografické listy / Cartographic Letters, 2013, 21 (2), 24-34. – 26. 9 2022. – https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL21/9.pdf.

KUŠÍK Michal Bratislava Mateja Bela [Kniha]. – Bratislava : OBZOR, 1984.

MRVA Ivan Mária Terézia – vladárka a matka [Kniha]. – Bratislava : Perfekt, a. s., 2018. – 978-80-8046-874-3.

ONDRUŠKOVÁ Mária Pedagogická činnosť Mateja Bela [Časopis] // PEDAGOGIKA, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. – 1985.

SZÓRADOVÁ Eva Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (II.) [Online] // MUSICOLOGICA SLOVACA. Časopis Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. – : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2016. – 26. 9 2022. – http://uhv.sav.sk/wp-content/uploads/2017/09/Musicologica2016_2.compressed.pdf.

ŠPIESZ Anton Bratislava v 18. storočí [Kniha]. – Bratislava : Tatran, 1987.

VÁVROVÁ – ŠTIBRANÁ Ingrid Podobizne absolventiek šľachtického vzdelávacieho inštitútu Notre Dame v Bratislave (Katalóg doposiaľ známych portrétov “uniformovaných” i “neuniformovaných” chovaniek z druhej polovice 18. storočia) [Časopis]. – Bratislava : ARS, 2003. – 2/ 2003.