všeobecné obchodné podmienky

Úplne v pohode mi napíšte na

info@katarinakralikova.sk

alebo mi zavolajte na

0915546132

alebo mi pošlite správu cez

Messanger.

Nemusíme riešiť žiadne formality.

Jednoducho si dohodneme

termín, čas od-do,

Vy dáte mi vedieť pre koho

(počet dospelých a detí + vek a pohlavie detí).

Ja vám poviem cenu,

ak budete požadovať niečo mimo cenníka.

a žiadne komplikované objednávky netreba.

Ale,

ak chcete, môžete … tu sú aj formálne Všeobecné obchodné podmienky:

Katarína Králiková – S

všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Zákazníkom.

1) Poskytovateľkou je

meno: Mgr. Katarína Králiková
obchodné meno: Katarína Králiková – S
sídlo: Zochova 760/16, 811 03 Bratislava
IČO: 45386188
DIČ: 1044749156
číslo registrácie v Živnostenskom registri OÚ Bratislava: 110-193020
číslo účtu v M-bank: SK29 8360 5207 0042 0674 8514
mobil: 0915 546 132
e-mail: info@katarinakralikova.sk
web: www.katarinakralikova.sk

2) Zákazníkom je

a)   fyzická osoba špecifikovaná v týchto VOP v článku II. bod 2 a)
b)   právnická osoba špecifikovaná v týchto VOP v článku II. bod 2 b)

 • ktorá si objednala u Poskytovateľky služby a ktorej Poskytovateľka dohodnuté služby poskytne, alebo poskytla.

3) Služby Poskytovateľky sú:

 • Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na služby Poskytovateľky
  a)   Sprievodca cestovného ruchu
  b)   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  c)   Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Individuálne zmluvne poskytované služby Poskytovateľky:
  d)   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  e)   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  f)   Vedenie účtovníctva
  g)   Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  h)   Administratívne služby
  i)   Poskytovanie sociálnych služieb
  j)   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  k)   Poskytovanie služieb osobného charakteru

4) Výnimky z VOP
a)   Právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
b)   Poskytovateľka a Zákazník si môžu v objednávke upraviť povinnosti a práva a odlišne od týchto VOP.
c)   V prípade nejasností a rozporov platia podmienky dohodnuté ako posledné.

Objednanie služieb

5) Služby je možné objednať

a)   e-mailom na info@katarinakralikova.sk
b)   poštou na adrese: Katarína Králiková, Zochova 16/XI., 811 03 Bratislava,
c)   telefonicky na čísle 0915546132
d)   cez aplikácie Messanger, Viber, WhatsUp.

6) Objednávka musí obsahovať:

 • Údaje o Zákazníkovi, ktorým je fyzická osoba:

a)   Priezvisko, meno, titul
b)   E-mailová adresa
c)   Mobilné číslo

 • Údaje o Zákazníkovi, ktorý je právnická osoba:

a)   Názov a právna forma spoločnosti
b)   Sídlo spoločnosti
c)   IČO spoločnosti
d)  Číslo účtu spoločnosti vo formáte IBAN
e)  Priezvisko, Meno a titul kontaktnej osoby
f)   E-mail kontaktnej osoby
g)  Mobilné číslo kontaktnej osoby

 • Informácie o objednávanej službe:

a)   typ prehliadky podľa ponuky na www.katarinakralikova.sk
b)   dátum a čas prehliadky
c)   časový rozsah prehliadky
d)   miesto začiatku prehliadky
e)   trasu prehliadky
f)   miesto ukončenia prehliadky
g)   minimálny a maximálny počet osôb
h)   veková skupina účastníkov prehliadky (deti/ dospelí/ seniori/…)
i)   špecifická požiadavka k téme prehliadky
j)   špecifická požiadavka k obsahu prehliadky

 • Darčeková poukážka obsahuje

a)   popis objednaných služieb,
b)   rozsah objednaných služieb,
c)   lehotu dodania služieb,
d)   špeciálny text, ktorý v objednávke Darčekovej poukážky uvedie darca.

7) Záväznosť objednávky

Objednávka je záväzná
a)   ak obsahuje všetky náležitosti,
b)   ak ju potvrdí Poskytovateľka.

Dodacie podmienky

8)   Poskytovateľka sa zaväzuje dodať služby v mieste a v termíne určenom v objednávke.
9)   V prípade, ak Poskytovateľka nebude schopná poskytnúť Zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so Zákazníkom zmenia termín dodania objednaných služieb.
10)   V prípade, že Zákazník nebude mať záujem o objednané služby v inom termíne má právo odstúpiť od objednávky bez storno poplatkov.
11)   Ak Zákazník odstúpi od objednávky z dôvodu uvedenom v bode 2 tohto článku a zároveň ak už uhradil Poskytovateľke zálohu, v tom prípade je Poskytovateľka povinná uhradenú sumu v plnej výške vrátiť do 48 hodín.

Ostatné podmienky

12) Zákazník so službami objednanými na určený deň a hodinu je povinný dostaviť sa na dohodnuté miesto včas.
13) Meškanie Zákazníka viac ako 15 minút sa považuje za nečerpanie, resp. storno objednaných služieb a finančné vysporiadanie sa riadi podľa článku III., body 1 a 2 týchto VOP.
14) Držitelia darčekových poukážok sú povinní kontaktovať Poskytovateľku telefonicky alebo emailom za účelom dohodnutia konkrétneho dátumu a času poskytnutia služieb v rámci platnosti darčekovej poukážky.
15) Stanovenie konkrétneho termínu poskytnutia sprievodcovských služieb, ktoré sú predmetom darčekovej poukážky, je predmetom dohody medzi Poskytovateľkou a držiteľom poukážky. Neurčuje ho Zákazník ani držiteľ poukážky.
16) Počas prehliadok a tematických vychádzok sú zákazníci povinní rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľky.
17) Zákazníci sú povinní uhradiť škodu, ktorá vznikla počas prehliadky ich zavinením.
18) Poskytovateľka počas poskytovania služieb nezodpovedá za veci Zákazníkov.
19) Počas prehliadky/vychádzky je zakázané používať zariadenia na nahrávanie zvuku. Zákazník nie je oprávnený využívať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu so službami Poskytovateľky.

Reklamácia služieb

20) V prípade, že Zákazníkovi nie sú poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v objednávke, vzniká mu právo na kompenzáciu poskytovaných službieb.
21) Zákazník je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo u Poskytovateľky priamo na mieste poskytovania služieb.
22) Ak nedôjde k okamžitej náprave služieb, Zákazník má právo zaslať písomnú reklamáciu na adresu Poskytovateľky najneskôr 14 dní po dodaní služby.
23) Na všetky reklamácie je Poskytovateľka povinná odpovedať písomne do 14 dní od ich obdržania.

Platobné podmienky

24) Ceny služieb, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľky www.katarinakralikova.sk alebo v iných ponukách, sú uvedené ako orientačné ceny a môžu podliehať ďalšej úprave.
25) Záväzná cena je dohodnutá v potvrdenej objednávke.
26) Poskytovateľka si vyhradzuje právo dohodnúť s konkrétnym Zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb.

27) Zákazník je povinný za služby Poskytovateľke riadne a včas zaplatiť.
28) Cena služieb je splatná v hotovosti okamžite po dodaní služieb Poskytovateľkou, do rúk Poskytovateľky na základe daňového dokladu, pokiaľ sa Zákazník s Poskytovateľkou nedohodnú inak.
29) Cena služieb v prípade bezhotovostnej platby je splatná v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre, a považuje sa za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná suma pripísaná na účet Poskytovateľky, uvedený vo faktúre, respektíve na účet oznámený Zákazníkovi Poskytovateľkou písomne.
30) Pokiaľ Zákazník nezaplatí cenu služieb alebo jej časť v termíne stanovenom faktúrou alebo týmito VOP, má Poskytovateľka právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
31) Ak je Zákazník povinný v súlade s objednávkou pred dodaním služieb zaplatiť Poskytovateľke zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže Poskytovateľka, po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na úhradu, odstúpiť od objednávky.
32) Cena služieb je splatná v eurách.

Storno poplatky

33) Objednávku môže Zákazník zrušiť kedykoľvek pred dohodnutým dňom dodania služieb a Poskytovateľka si nebude účtovať žiadne storno poplatky.
34) Ak Zákazník zruší objednávku v deň, kedy majú byť služby dodané, má Poskytovateľka právo účtovať si storno poplatok vo výške 50 % z ceny.
35) Ak bola platená záloha, alebo uhradená cena darčekovej poukážky, a Zákazník objednávku nezrušil, ale ani objednané služby v dohodnutom termíne nečerpal, celá ním uhradená záloha prepadá v prospech Poskytovateľky, ak sa účastníci nedohodnú inak.

Ukončenie objednávky

36) Objednávka sa považuje za ukončenú dňom, kedy sa vysporiadajú všetky práva, povinnosti a nároky oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
37) Poskytovateľka je oprávnená odstúpiť od objednávky, ak:
a) vznikli preukázateľné skutočnosti na strane Zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany Zákazníka,
b) nebola uhradená záloha ceny služieb ani v primeranej dodatočnej lehote,
c) Zákazník nedodrží podmienky uvedené v časti V. body 1., 2., 3. a 6 týchto VOP.
38) V prípade odstúpenia od objednávky nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie a pod.

Ochrana osobných údajov

39) Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, ktoré poskytol Zákazník Poskytovateľke písomne, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením online formulára na www.katarinakralikova.sk, sa Poskytovateľka zaväzuje spracúvať a uchovávať v záujme poskytnutia objednaných služieb sprievodkyne cestovného ruchu a na právnom základe plnenia zmluvného vzťahu.
40) Získané údaje sa Poskytovateľka zaväzuje využiť len na potreby dodania Zákazníkom požadovaných informácií a služieb, vystavenia platobného dokladu, vedenia účtovníctva, vybavenia prípadnej reklamácie, prípadne na plnenie iných povinností a na uplatnenie právnych nárokov Poskytovateľky, vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
41) Poskytovateľka sa týmto zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).
42) Viac informácií o ochrane osobných údajov je na www.katarinakralikova.sk

Záverečné ustanovenia

43) Poskytovateľka je oprávnená meniť obsah VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia,
44) pre Zákazníka sú však záväzné až zverejnením nového znenia VOP na internetovej stránke Poskytovateľky www.katarinakralikova.sk.
45) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné od 14.02.2019.

 

V Bratislave, 14. februára 2019