Rekapitulácia poznatkov o 16. storočí v Prešporku – téma: VZDELÁVANIE

6. 03. 2021 | rekapitulácia prehliadky

K téme VZDELÁVANIE sme v roku 2020, zameranom na 16. storočie, mali prehliadku s názvom Slávni študenti a učitelia v 16. storočí Prešporku. Prečítajte si, čo sme si hovorili o vzdelávaní v dobe medzi zánikom Univerzity Istropolitana a pred učením Jána Amosa Komenského.

S prehliadkou Slávni študenti a učitelia v 16. storočí v Prešporku sme sa zapojili do 35. ročníka podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré v roku 2020 malo tému: Minulosť vzdeláva.

Rekapitulácia poznatkov z prehliadky: Slávni študenti a učitelia v 16. storočí v Prešporku

Začali sme krátkym pripomenutím histórie Univerzity Istropolitana. Okrem premostenia s predchádzajúcim storočím som o nej rozprávala kvôli tomu, že práve v 16. storočí sa začalo používať jej nepresné označenie Academia Istropolitana.

Po jej zániku, koncom 15. storočia, odchádzali nadaní mládenci z Prešporku študovať na rôzne univerzity po celej Európe.

Prvý študent, o ktorom sme hovorili sa volal Krištof Preyss (1515 – 1590). Vo svete sa preslávil ako univerzitný profesor a autor životopisu o Cicerovi (1. storočie pred Kristom). V rokoch 1904 až 1930 niesla po ňom názov dnešná Heydukova ulica.

Tak ako on, aj jeho rovesník Wolfgang Thalhauser (+1548) sa do Prešporku nevrátil. Tento druhý študent bol zaujímavý tým, že v dospelosti podporoval luteránov vo svojom dome v Augsburgu. Istý čas u neho býval slávny a kontroverzný švajčiarsky alchymista, filozof a lekár Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von Hohenheim (1493 – 1541), známy ako Paracelsus.

Obaja, a aj mnohí ďalší, však získali základy na Kapitulskej škole v Prešporku.

V tej súvislosti sme si hovorili aj o vysvedčeniach, ktoré študentom vyhotovoval školský prefekt alebo tzv. admonitor. Jedným takým bol aj Ján Trescher, ktorý sa stal ako prvý z Prešporku jezuitom a to presne v tom roku, ktorý je napísaný na tom starom dome na Prešpoštskej ulici (viď foto).

FOTO: archív KK

Dom na Prepoštskej ul. v Bratislave s rokom 1593 nad bránou

Ďalej sme si rozprávali o gavalierských cestách šľachticov, na ktorých sa priúčali aj budúcim “manželským povinnostiam”.

Zaujímavé boli aj poznatky o sedemročnom rytierskom učení.

Následne sme hovorili aj o lekárovi s básnickým črevom, ktorým bol Juraj Purkircher. On sa však po štúdiách vrátil do Prešporku tak, ako niektorí jeho priatelia, s ktorými mohol spomínať na – dnes desivo znejúce – študentské beánie.

O vzdelávaní dievčat sme hovorili toľko málo, koľko málo sa im umožňovalo vzdelávať sa na školách.

Podobne málo sme mohli hovoriť aj o židovských učiteľoch.

Naopak, veľa zaujímavého sme sa dozvedeli o absolventoch pisárskych škôl.

V tej súvislosti stojí za zmienku, že práve v 16. storočí začali pisári pri záznamoch uvádzať dátumy nie podľa cirkevného sviatku, ale podľa svetského kalendára.

Prehliadku o učiteľoch a študentoch sem ukončili výrokom Jána Ámosa Komenského

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

Verím, že sa už tešíte na prehliadku o učiteľoch a študentoch v roku 2021, zameranú na 17. storočie, ktorú pre vás s nadšením pripravujem.

Zatiaľ si môžete prečítať blogy pod vyhľadávacou značkou: VZDELÁVANIE.

Prípadne si prečítajte blog Juraj Purkircher, lekár s básnickým črevom, ktorý hľadal nevestu.

A možno vás viac zaujme blog Vdovu po richtárovi si zobral úradník a hudobník Krištof Armpruster o zaujímavých, i keď historicky menej podstatných súvislostiach so vzdelávaním v 16. storočí.

Vopred ďakujem každému z vás za váš názor, dojem a komentár.

V tejto bezkontaktnej dobe je to pre mňa veľkým povzbudením,
že práca sprievodkyne dejinami a blogerky má zmysel.

korektúry

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

i

na prehliadku som čerpala z týchto zdrojov

BOKOROVÁ, L. (2013). Reformácia a začiatky konfesijného školstva. Dejiny výchovy a vzdelávania I. Trnavská univerzita v Trnave.

DUCHOŇOVÁ, D. (2018). Slasti a strasti dospievania. In S. MICHÁLEK, História zadnými dverami (s. 124-127). Bratislava: Vydavateľstvo Premedia.

ĎURANOVÁ, V. (2005). Druhy rytierskych turnajov a ich priebeh . Dostupné na Internete: RYTIERSTVO, TRNAVSKÝ HISTORICKÝ SPOLOK, TRNAVA, 2005 : file:///C:/Users/katar/Downloads/Rytierstvo_element_v_zivote_stredovekeho.pdf

DVOŘÁKOVÁ, D., LENGYELOVÁ, T., MÚCSKA, V., & HOLEC, R. (2012). Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha: Ottovo nakladatelství.

FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.

FRIMMOVÁ , E. (2012). Humanistická korešpondencia. Dostupné na Internete: SAV. Slovenská literatúra, 59, 2012/ č. 2: https://www.sav.sk/journals/uploads/01210945–SL-2012-2-frimmova-139-165.pdf

GEJDOŠ, M. (22. 5 2020). História školstva na Slovensku so zreteľom na sociálnu prácu. Dostupné na Internete: Katolícka Univerzita v Ružomberku: https://www.ejournals.eu/Homo-et-Societas/2019/4-2019/art/16690/

HAĽKO, J., & HOLČÍK, Š. (20. 4 2017). Katolíci a protestanti. Dostupné na Internete: youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=y6V_9m-TLlQ&t=6s

HAĽKO, J., & ROJKA, Ľ. (2015). Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha.

HLAVÁČKOVÁ, M. (2008). Monografia: Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, o.z.

HLAVÁČKOVÁ, M. (2015). Juraj zo Schönbergu († 1486) a Bratislava. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. Bratislava: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Dostupné na Internete: https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild0002F14F

HOMOĽA, T. (2017). Renesančný panovník. Humanizmus a vzdelanosť na dvore Mateja Korvína. Historická revue 5/ 2017, 48-53.

HORVÁTH, V. (1978). Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska. Bratislava: Obzor.

JANOTA, I. (2017). Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o.

KAMENICKÝ, M. (2018). Učitelia zo Slovenska na zahraničných univerzitách do konca 18. storočia. VERBUM HISTORIAE 2/2018, 23-47.

KLIMEKOVÁ, A. (2018). Dizertačné tlače študentov z územia Slovenska na nemeckých univerzitách v 16. a 17. storočí. Studia Bibliographica Posoniensia 2018, s. 159-166. Dostupné na Internete: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp_2018_web.pdf

KOÓŠOVÁ, P. (2002). Ceremoniál pasovania na rytiera . Dostupné na Internete: RYTIERSTVO, TRNAVSKÝ HISTORICKÝ SPOLOK, TRNAVA, 2005: file:///C:/Users/katar/Downloads/Rytierstvo_element_v_zivote_stredovekeho.pdf

KOVÁČOVÁ, L. (3. 12 2012). Beánie na stredovekých univerzitách. Dostupné na Internete: History Web (History Lab): https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beanie-na-stredovekych-univerzitach

KOWALSKÁ, E. (2004). Výchova a vzdelávanie na prahu novoveku. Historická revue. Dostupné na Internete: http://www.historiarevue.sk/index.php?id=priloha2004kowalska78

MAKAROVÁ, S. (16. 6 2010). Výchova rytiera trvala štrnásť rokov. Denník SME-Korzár. Dostupné na Internete: https://korzar.sme.sk/c/5426466/vychova-rytiera-trvala-strnast-rokov.html

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. (27. 6 2008). Dejiny vysvedčení. Denník SME. Dostupné na Internete: https://www.sme.sk/c/3949277/dejiny-vysvedceni.html

NEMCOVÁ, Z. (2016). Klasifikácia listín a spôsoby datovania v autentických protokoloch hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly v 16. a 17. storočí. Štúdie o činnosti hodnoverných miest na Slovensku (s. 53-65). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Dostupné na Internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/Studie_o_cinnosti_HM_na_Slovensku_FINAL.pdf

OKÁL, M. (1984). Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera. Dostupné na Internete: Slovenská národná knižnica: https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/11/Bio_stu_11_7_43.pdf

ORENDÁČ, P. (2015). Špecifiká práce učiteľa v cirkevnej škole. Dostupné na Internete: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/p_orendac_specifika_prace_ucitela_v_cirkevnej_skole.pdf

SEGEŠ, V. (2010). Remeslá a cechy v Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o.

SEGEŠ, V. (2012). Slovensko v neskorom stredoveku (1386-1526). In M. HABAJ, J. LUKAČKA, V. SEGEŠ, I. MRVA, I. A. Petranský, & A. HRNKO, Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť (s. 98-138). Bratislava: PERFEKT, a. s.

ŠPIESZ, A. (2018). Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s.

TANDLICH, T. (2010). Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie. Nitra: Filozofická fakuta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dostupné na Internete: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/tandlich.pdf

ZRUBEC, L. (1991). Osobnosti našej minulosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Čo Vás zaujalo?

Ďakujem za Váš názor, dojem a komentár.

0 komentárov

Trackbacks/Pingbacks

  1. Spoznávanie dejín Bratislavy na prehliadkach v roku 2021 - katarinakralikova - […] Rekapitulácia poznatkov o 16. storočí v Prešporku z témy: VZDELÁVANIE. […]

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

tvorím písaním

Sprevádzam dejinami od roku 2017. Avšak, píšem, odkedy som sa naučila písať. Rada som písala slohové práce v škole. Aj listy. Neskôr ma bavilo písať seminárne práce. Nuž a nedávno som objavila čaro písania blogov. Pomáha mi to učiť sa históriu.

Publikovať texty o historických faktoch je veľká zodpovednosť. Človek by si mal overiť všetko, čo zistí. Dokonca cez viaceré zdroje. Písanie tak trvá dlhšie. Ale baví ma to. Vidím zmysel v tejto forme učenia.

Chcem v tom pokračovať a deliť sa o svoje poznatky s vami, čitateľkami a čitateľmi. Verím, že takéto spoznávanie dejín má zmysel pre mňa aj pre vás.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie